Jak uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych

W poniższym poradniku wyjaśniamy, jak uzyskać pozwolenie na posiadanie broni palnej do celów sportowych.

Na takie pozwolenie można kupić każdą broń, jaka obecnie znajduje się w zbiorach Zbrojowni, od pistoletów kieszonkowych, poprzez strzelby gładkolufowe nadające się znakomicie do obrony miru domowego aż po karabinki szturmowe i karabiny snajperskie. Wolno kupować do niej amunicję i strzelać. Użycie takiej broni do obrony koniecznej lub w stanie wyższej konieczności nie różni się niczym z punktu widzenia prawa od użycia broni posiadanej na inne pozwolenie.

Pozwolenie na broń do celów sportowych można uzyskać najłatwiej ze wszystkich kategorii. Zajmuje to dłużej niż przy pozwoleniu na broń do celów kolekcjonerskich (ok. 9 miesięcy).

Broń posiadaną na pozwolenie do celów sportowych wolno nosić załadowaną.

Posiadacz pozwolenia na broń do celów sportowych może brać w użyczenie broń odpowiadającą celom sportowym lub łowieckim, bez względu na to, do jakich celów została zarejestrowana.

Warunki uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych:

0) Warunki wstępne

Żeby dostać pozwolenie na broń do celów sportowych, trzeba:

– mieć ukończone 18 lat

– mieć miejsce stałego pobytu na terytorium RP (nie musi być identyczne z miejscem zameldowania)

– nie być skazanym za umyślne przestępstwa, umyślne przestępstwa skarbowe, nieumyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia; uwaga: można otrzymać pozwolenie na broń, jeśli nastąpiło zatarcie, tak więc wyrok sprzed wielu lat nie powinien być przeszkodą!

1) Udokumentowane członkostwo w klubie strzeleckim

Stowarzyszenie Zbrojownia jest stowarzyszeniem o charakterze strzeleckim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji oraz klubem zrzeszonym w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego.

Ma licencję klubową we wszystkich dyscyplinach (pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa).

Aby zapisać się do Stowarzyszenia Zbrojownia, wystarczy wpłacić składkę roczną w wysokości 200 zł (nie ma wpisowego) i złożyć wypełnioną deklarację członkowską. Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z przyjęciem do Stowarzyszenia, o tym fakcie orzeka Zarząd na drodze uchwały. 

Jedynymi wymogami utrzymania członkostwa w Stowarzyszeniu Zbrojownia jest terminowe opłacanie składki rocznej i ukończenie Okresu Stażu.

Utrzymanie pozwolenia na broń do celów sportowych wymaga jednak ważnej licencji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Licencję odnawia się co roku w oparciu o starty w zawodach (minimum 4 w roku) lub dodatkowy egzamin.

2) Patent strzelecki

Po 3 miesiącach od przystąpienia do klubu zrzeszonego w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego można przystąpić do egzaminu na patent strzelecki. Egzamin ten zastępuje policyjny egzamin do pozwolenia na broń.

Egzamin kosztuje 400 zł, płatne na konto PZSS.

Wymaga przejścia badania lekarskiego, odrębnego od właściwych badań do pozwolenia, najczęściej wykonywanego na miejscu w dniu egzaminu za dodatkową opłatą kilkudziesięciu złotych.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje 10 pytań, po 2 z zakresu:

– ustawy o broni i amunicji oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie

– zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową

– regulaminów sportowych

– budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych

– znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią

Na pierwsze 4 pytania trzeba odpowiedzieć bezbłędnie, w pozostałych można mieć jeden błąd.

Materiały do nauki do części teoretycznej:

Patent strzelecki PZSS

 

Część praktyczna podzielona jest na 3 dyscypliny: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa. Cena egzaminu nie zależy od liczby zdawanych dyscyplin.

W przypadku niezdania części praktycznej można raz podejść do egzaminu poprawkowego tylko w niezdanych dyscyplinach. Egzamin poprawkowy kosztuje 100 zł.

Egzamin można zdawać w dowolnym miejscu w Polsce, terminy podane są na stronie PZSS:

http://pzss.org.pl/index.php/terminy-egzaminow

3) Licencja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Licencja kosztuje 50 zł rocznie, płatne na konto PZSS.

Pierwszą licencję po uzyskaniu patentu otrzymuje się bez żadnych dodatkowych warunków (trzeba jedynie zapłacić 50 zł i złożyć wniosek).

W następnych latach licencję trzeba przedłużać. Wymaga to startu w zawodach 4 razy w ciągu roku w pierwszej dyscyplinie (pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa) i po 2 razy w każdej kolejnej.

W przypadku braku startów, licencję można przedłużyć poprzez egzamin praktyczny taki jak na patent, kosztujący 400 zł za pierwszą dyscyplinę i 200 zł za każdą kolejną.

4) Badania lekarskie i psychologiczne

Listę lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań do pozwolenia na broń można znaleźć na stronach komend wojewódzkich policji, np. w Poznaniu:

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/wydzial-postepowan-adm/bron/9470,Wykaz-lekarzy.html

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/wydzial-postepowan-adm/bron/9471,Wykaz-psychologow.html

Badania kosztują kilkaset złotych. Ich zakres określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Obowiązek badań nie dotyczy funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową

5) Opłata skarbowa

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na broń wynosi 242 zł. W przypadku wyrabiania pozwolenia w komendzie wojewódzkiej policji w Poznaniu, wpłaca się ją na konto Urzędu Miasta Poznania.

Numery konta dla mieszkańców innych województw znajdują się na stronach odpowiednich KWP.

6) Wniosek

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego (poza żołnierzami zawodowymi, wyrabiającymi pozwolenie w Żandarmerii Wojskowej) składają wniosek (osobiście lub pocztą) pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Taborowa 22

60-790 Poznań

poniedziałek godz. 12.00 – 17.00

wtorek – czwartek godz. 10.00 – 14.00

Osoby powyżej 18, ale poniżej 21 roku życia muszą dołączyć wniosek organizacji sportowej. Stowarzyszenie Zbrojownia jest taką organizacją i wydaje swoim członkom odpowiednie wnioski.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania wzoru wniosku opartego na naszych doświadczeniach z KWP w Poznaniu.  Praktyka pokazuje, ze pozwolenia na 5 sztuk broni sportowej wydawane są bez problemu.

7) Wywiad środowiskowy

Otrzymawszy wniosek, policja przysyła dzielnicowego na wywiad środowiskowy (jeżeli adres zameldowania wnioskującego różni się od adresu zamieszkania, wywiad zostanie najprawdopodobniej przeprowadzony pod oboma adresami). Dzielnicowy sprawdza dane wnioskującego oraz zadaje jemu, rodzinie i sąsiadom pytania np. o nadużywanie alkoholu. Negatywna opinia sama w sobie nie wyklucza uzyskania pozwolenia, ale może być podstawą np. do zakwestionowania orzeczenia psychologicznego.

W czasie wywiadu środowiskowego nie trzeba jeszcze mieć szafy do przechowywania broni!