Jak uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich

W poniższym poradniku wyjaśniamy, jak uzyskać pozwolenie na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich (tzw. pełne kolekcjonerskie).

Na takie pozwolenie można kupić każdą broń, jaka obecnie znajduje się w zbiorach Zbrojowni, od pistoletów kieszonkowych, poprzez strzelby gładkolufowe nadające się znakomicie do obrony miru domowego aż po karabinki szturmowe i karabiny snajperskie. Wolno kupować do niej amunicję i strzelać. Użycie takiej broni do obrony koniecznej lub w stanie wyższej konieczności nie różni się niczym z punktu widzenia prawa od użycia broni posiadanej na inne pozwolenie.

Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich można uzyskać najszybciej ze wszystkich kategorii (2-3 miesiące), kosztem ok. 2000 zł. Wiąże się ono z dwoma ograniczeniami:

  • posiadanej na takie pozwolenie broni nie wolno przemieszczać załadowanej (wolno mieć przy sobie załadowany magazynek nie podpięty do broni)
  • posiadacz pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich nie może brać cudzej broni w użyczenie

Jeżeli nie chcesz podlegać tym ograniczeniom, możesz wyrobić pozwolenie na broń do celów sportowych (wkrótce przygotujemy szczegółowy poradnik na ten temat).

Warunki uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich:

0) Warunki wstępne

Żeby dostać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, trzeba:

  • mieć ukończone 21 lat
  • mieć miejsce stałego pobytu na terytorium RP (nie musi być identyczne z miejscem zameldowania)
  • nie być skazanym za umyślne przestępstwa, umyślne przestępstwa skarbowe, nieumyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia; uwaga: można otrzymać pozwolenie na broń, jeśli nastąpiło zatarcie, tak więc wyrok sprzed wielu lat nie powinien być przeszkodą!

1) Udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu kolekcjonerskim

Stowarzyszenie Zbrojownia jest stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. Wielu naszych członków uzyskało już pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich.

Aby zapisać się do Stowarzyszenia Zbrojownia, wystarczy wpłacić składkę roczną w wysokości 200 zł (nie ma wpisowego) i złożyć osobiście wypełnioną deklarację członkowską.

Składkę można wpłacić osobiście na spotkaniu (terminy tutaj) lub przelewem na konto:

Stowarzyszenie Zbrojownia
25 1750 0012 0000 0000 3733 9318
Raiffeisen Bank Polska SA
Tytuł przelewu: [Imię, Nazwisko] – składka członkowska za rok [rok którego dotyczy składka]

Deklarację można przekazać tylko osobiście na spotkaniu.

Po otrzymaniu deklaracji i składki Zarząd może podjąć uchwałę o przyjęciu członka w charakterze Członka Kandydata. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku skłądka zostanie zwrócona. Członkowie Kandydaci po wpisaniu na listę członków, rozpoczynają Okres Stażu, i po jego ukończeniu otrzymują Członkostwo Stowarzyszone. Po uzyskaniu Członkostwa Stowarzyszonego mogą wystąpić o zaświadczenie o członkostwie, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na broń.

Jedynymi wymogami utrzymania członkostwa w Stowarzyszeniu Zbrojownia jest terminowe opłacanie składki rocznej oraz pozytywne ukończenie Okresu Stażu. To wszystko, co musisz robić, żeby zachować pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich.

2) Badania lekarskie i psychologiczne

Listę lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań do pozwolenia na broń można znaleźć na stronach komend wojewódzkich policji, np. w Poznaniu:

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/wydzial-postepowan-adm/bron/9470,Wykaz-lekarzy.html

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/wydzial-postepowan-adm/bron/9471,Wykaz-psychologow.html

Badania kosztują kilkaset złotych. Ich zakres określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2210

Obowiązek badań nie dotyczy funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową.

3) Opłata skarbowa

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na broń wynosi 242 zł. W przypadku wyrabiania pozwolenia w komendzie wojewódzkiej policji w Poznaniu, wpłaca się ją na konto:

Miasto Poznań Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Numery konta dla mieszkańców innych województw znajdują się na stronach odpowiednich KWP.

4) Wniosek

Wniosek o pozwolenie na broń składa się do komendanta wojewódzkiego policji właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu, a w przypadku żołnierzy zawodowych – do właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego (poza żołnierzami zawodowymi, wyrabiającymi pozwolenie w Żandarmerii Wojskowej) składają wniosek (osobiście lub pocztą) pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Taborowa 22
60-790 Poznań

poniedziałek godz. 12.00 – 17.00
wtorek – czwartek godz. 10.00 – 14.00

Jesteśmy w trakcie przygotowywania wzoru wniosku opartego na naszych doświadczeniach z KWP w Poznaniu.  Praktyka pokazuje, ze pozwolenia na 10 sztuk broni kolekcjonerskiej wydawane są bez problemu.

5) Wywiad środowiskowy

Otrzymawszy wniosek, policja przysyła dzielnicowego na wywiad środowiskowy (jeżeli adres zameldowania wnioskującego różni się od adresu zamieszkania, wywiad zostanie najprawdopodobniej przeprowadzony pod oboma adresami). Dzielnicowy sprawdza dane wnioskującego oraz zadaje jemu, rodzinie i sąsiadom pytania np. o nadużywanie alkoholu. Negatywna opinia sama w sobie nie wyklucza uzyskania pozwolenia, ale może być podstawą np. do zakwestionowania orzeczenia psychologicznego.

W czasie wywiadu środowiskowego nie trzeba jeszcze mieć szafy do przechowywania broni!

6) Egzamin

Większość informacji o egzaminie zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000634

Część teoretyczna składa się z 10 pytań; przy każdym trzeba wybrać prawidłową spośród 3 odpowiedzi. Obejmuje ustawę o broni i amunicji wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu karnego dotyczące przestępstw związanych z bronią. Trzeba odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie pytania. Wymaga to znajomości prawa praktycznie na pamięć.

Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

Sprawdzian strzelecki nie jest szczególnie trudny; przykładowo, z karabinków i karabinów centralnego zapłonu strzela się na 50 m leżąc, żeby zdać, wystarczy na 10 strzałów w czasie 10 minut uzyskać 8 trafień w pole punktowe tarczy TS-10 (tzw. Francuz). Normy dla innych rodzajów broni znajdują się w rozporządzeniu.

Egzamin kosztuje 1150 zł. W przypadku niezdania można raz podejść do egzaminu poprawkowego, kosztującego połowę tej kwoty (575 zł).

W Poznaniu egzaminy przeprowadzane są na strzelnicy Lizawka. Wykorzystywana broń to P-64, P-83, Glock 17, Walther P99, Galuberyt, AK, Mossberg 500.

Opis egzaminu: Egzamin teoretyczny i praktyczny na pozwolenie na broń – KWP w Poznaniu

Z egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego – w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego – w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów. O tym ostatnim przypadku (pozwoleniu na broń sportową do celów kolekcjonerskich) napiszemy niedługo oddzielnie, bo to bardzo dogodna ścieżka do pozwolenia na broń.

Powyższy poradnik będzie jeszcze uzupełniany, pytania prosimy kierować pod adresem stowarzyszenie@zbrojownia.org